Etický kodex

Společnost DC VISION a každý její manažerský konzultant se zavazuje dodržovat při své práci Etický kodex DC VISION.

Případné stížnosti klientů na porušení kodexu poradcem DC VISION jsou řešeny vrcholovým managementem společnosti DC VISION.

  1. Společnost DC VISION, její konzultanti i zaměstnanci, usilují o co nejlepší pomoc klientům při řešení jejich problémů k jejich maximální možné spokojenosti.
  2. Zájem klienta je prioritou všech konzultantů i zaměstnanců společnosti DC VISION a je nadřazen zájmům vlastníků a managementu DC VISION.
  3. Konzultanti i zaměstnanci DC VISION dělají vše pro to, aby na trhu prosazovali profesionální manažerské poradenství v kvalitě, kterou by sami vyžadovali, kdyby tutéž službu poskytovali nejbližším členům své vlastní rodiny.
  4. Konzultanti DC VISION své služby poskytují čestně, objektivně a s ohledem na nejlepší zájem klienta. Neakceptují korupční praktiky a ihned oznámí jakékoliv podezřelé a netransparentní transakce, či jen pokusy o ně, managementu společnosti DC VISION.
  5. Konzultant vždy klientovi jasně, srozumitelně a úplně vysvětlí smysl a dopad všech jeho rozhodnutí, zejména pak ve vztahu k riziku, likviditě a výnosu jeho kroků.
  6. Konzultanti DC VISION vždy dodrží, co klientům slíbí, a aktivně s nimi komunikují, aby pokud možno překonali očekávání klientů.
  7. Konzultanti DC VISION se aktivně a pravidelně vzdělávají, aby mohli klientům zajistit kvalitní péči a pomoc při řešení jejich problémů.
  8. Veškeré informace, které konzultanti DC VISION od klienta obdrží, se považují za důvěrné a zachází se s nimi s největší možnou opatrností.
  9. Konzultanti DC VISION si uvědomují svou zodpovědnost za ekonomickou udržitelnost DC VISION, usilují o spravedlivé ocenění práce konzultantů ze strany klientů i DC VISION a cílevědomě eliminují jakékoliv možné ztráty a plýtvání, které by mohlo vzniknout na straně klienta i DC VISION.
  10. Hlavními hodnotami konzultantů DC VISION jsou dlouhodobá vzájemná důvěra, podnikavost, partnerství, sociální a ekologická udržitelnost, jednání v souladu s dobrými mravy a individuální přístup ke každému klientovi.